سایت آموزشی و مهندسی Flow 3D

سایت آموزشی و مهندسی Flow 3D 

فلوتری دی اولین تیم مهندسی آب است که با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی یا همان CFD و به کارگیری آن در مهندسی آب و هیدرولیک تشکیل شده است. این شرکت مهندسی قصد دارد تا با به کارگیری متخصصین این رشته و همچنین نرم افزارهای به روز دینامیک سیالات محاسباتی همچون Fluent، Flow-3D، CFX و دیگر نرم افزار های مهندسی آب و سازه هیدرولیکی در کمک به پیشرفت و تعالی کشور عزیزمان ایران گامی هر چند کوچک بردارد. 

 از همین رو سایت فلوتری دی یک تیم مهندسی، از متخصصین مهندسی آب را که هر یک دارای سابقه ای قابل قبول و تجربه ای بالا در زمینه استفاده و کاربرد مدل های عددی و شبیه سازی جریان در سازه های مختلف هیدرولیکی می باشند به کار گرفته استاز آنجایی که طراحی اکثر سازه های هیدرولیکی بر مبنای معادلات ساده و یک بعدی هیدرولیکی صورت میگیرد، این سازه های هیدرولیکی در هنگام استفاده دارای عملکردی بسیار ضعیف تر از آنچه در طراحی مورد نظر است ظاهر می شوند. در حقیقت اهمیت استفاده از مدل های عددی زمانی آشکار میگردد که سازه های حاصل از طراحی با استفاده از روابط ساده هیدرولیکی که اکثراً تک بعدی هستند را با استفاده از CFD مورد ارزیابی قرار دهیم. ارزیابی عملکرد سازه های طراحی شده با استفاده از CFD نشان خواهد داد که  سازه مربوطه در بسیاری از موارد جوابگوی اهداف طرح نبوده و یا برعکس به دلیل به کاربردن ضرایب بالای اطمینان، سازه بیش از اندازه بزرگ طراحی شده است که موجب افزایش قابل توجه در هزینه های ساخت خواهد شد. لذا سایت فلوتری دی با تجربه به کارگیری مدل های عددی در بیش از ده ها پروژه ی کاملا کاربردی و تحقیقاتی در زمینه مهندسی آب و هیدرولیک آماده همکاری با شرکت های مهندسین مشاور و همچنین انجام طرح های تحقیقاتی و صنعتی می باشد. مدلسازی پدیده های مختلف همچون سیلاب، کاویتاسیون، آبشستگی و فرسایش در سازه های هیدرولیکی، رسوبگذاری در پشت سد ها و بسیاری دیگر از پدیده ها همگی توسط به کارگیری دینامیک سیالات محاسباتی و متخصصین ما قابل انجام است.