شبیه سازی عددی

شبیه سازی عددی

تیم تخصصی سایت flow3d.ir  آماده همکاری با موسسات تحقیقاتی و شرکت های مهندسین مشاور در زمینه شبیه سازی عددی انواع جریان و پدیدهها در زمینه های زیرمی باشد:

 1- شبیه سازی عددی جریان و رسوب در تمامی سازه های هیدرولیکی اعم از سازه های موجود در آب و فاضلاب، سازه های دریایی، جمع آوری آب های سطحی، سازه های انتقال و توزیع آب، سد، رودخانه ها و آبیاری و زهکشی می باشد.

 2- شبیه سازی پدیدهای مختلف همچون کاویتاسیون، ضربه قوچ، انتقال رسوب، آبشستگی و سایر موضوعات مشابه می باشد.

 3- ارزیابی عملکرد سازه های هیدرولیکی که براساس روابط ساده و یک بعدی هیدرولیکی طراحی گردیده اند و بهبود آن در صورت نیاز.